فیلم نحوه مونتاژ پنل داخلی اسپیلت

  • ۰
فیلم نحوه مونتاژ پنل داخلی اسپیلت

فیلم نحوه مونتاژ پنل داخلی اسپیلت

محل استقرار مناسب با توجه به شکل فیزیکی وشرایط کاربردی محیط:
۱)برای انتخاب محل نصب واحد داخلی حتماباید به مواردی همچون محل استقرار درب اتاق ؛ محل نشستن کاربران محیط ،محل استقرار موانع موجوددر محیط و… توجه گردد.
۲)نکته بسیار مهمی که باید در نصب واحدداخلی رعایت گرددتراز بون آن می باشد باید توجه کنیم که جهت تخلیه آب اضافی (آب ناشی از تقطیر ) شیب مورد نیاز درداخل پنل لحاظ شده شده است .
۳)برای اتصال پلیت به دیوار حتما می بایست از پیچ ورول پلاک مناسب استفاده نمود همچنین با توجه به متغیر بودن وزن پنل به تعداد متفاوتب پیچ ورول پلاک احتیاج می باشد .
۴)مهار نمودن لولهDrain به بهترین شکل ممکن ،انجام شود درمواردی که پمپ Drain نداریم به هیچ وجه نباید لوله Drain روبه بالا حرکت نماید .
۵)پس نصب واحد داخلی واتصال لوله Drain حتما نسبت تخلیه آب انجام پذیرد.
رعایت فواصل جانبی وارتفاع استاندارد :
۱)واحد داخلی باید از سقف بین ۱۰تا ۳۰ سانتی متر فاصله نداشته باشد وفاصله از دیوار کناری ۳۰سانتی متر باشد . حداکثر فاصله دستگاه از کف ۲۰۳ متر می باشد .
توجه شود! در مورد سیستم های Art Cool حداقل فاصله ای که باید از دیوار کنار در نظر گرفته شود ۵۰سانتی متر می باشد.
واحد داخلی حدالامکان دروسط دیوار نصب گردد تا در پرتاپ باد وپوشش دادن کل محیط بازده بالاتری داشته باشد .

دقت ،ابتکار وظرافت :
درکنار رعایت نکات فنی نصب ، باید ظرافت ودقت بالایی وجودداشته باشد .

لوله کشی :
۱) درصورت امکان مسیر لوله کشی صاف ومستقیم باشد .
۲) لوله هامی بایست ازمحل اتصال واحد داخلی تاواحد بیرونی به طور کامل عایق شده باشد توجه شود که لوله ها هریک بصورت جداگانه باید عایق گردند .
۳) درهنگام اتصال عایق ها به یکدیگر حتما از چسب مخصوص عایق استفاده شود وبه هیچ وجه از لنت برق استفاده نگردد، چون باعث از بین رفتن قطر مناسب عایق می گردد لوله وعایق رادرون پرایمر قراردهید.
۴) دقت شود همواره طول وارتفاع مجاز لوله کشی باتوجه به ظرفیت دستگاه لحاظ گرددرعایت حداقل وحداکثر طول لوله کشی طبق سرویس منوال .
۵) هرگاه بخواهیم دولوله از یک سایز رابهم متصل نماییم بهترین حالت استفاده از جوشکاری نقره می باشد دقت شود برای بالا بردن کیفیت جوش واستفاده از حداقل سیم های نقره ، پیش گرمایش مناسبی انجام پذیرد.
۶) لوله کشی قبل از نصب درساختمان هایی که در مراحل ابتدایی ساخت می باشند باید به نحوی صورت پذیرد که در صورت بروز مشکل پس از نصب امکان تعمیر یاتعویض وجودداشته باشد توجه گردد درچنین مواردی لوله کشی Drain نیز صورت می پذیرد.