ارور کولرگازی اینورتر مدیا

  • ۰

ارور کولرگازی اینورتر مدیا

ارور کولرگازی اینورتر مدیا
ارور کولر گازی اینورتر مدیا

کد خطا E0 – این خطا از پارامتر در برد دستگاه میباشد – خرابی مدار برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 – این مشکل خطا از ارتباط ما بین یونیت داخلی و خارجی می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 – اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل – ممکن است خرابی الز مدار برد باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 – پیغام این خطا مربوط می شود به فن موتور – سوختگی فن موتور مقدار مقاومت فن چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 – این خطا مربوط می شود به سنسور روم – خرابی سنسور روم مقدار اهم سنسور بررسی شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 – مشکل این خطا از سنسور پایپ می باشد – خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 – این مشکل از سنسور داخلی و یا اوپراتور قطعی و یا اتصال کوتاه دارد – خرابی سنسور داخلی مقدار اهم سنسور چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EC – اشکال این خطا از گاز دستگاه می باشد – گاز دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F0 – پیغام این خطا مربوط می شود به کمپرسور – ممکن است کمپرسور دستگاه اورلود کرده باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F1 – این خطا مربوط می شود به سنسور روم کندانسور – معیوب بودن سنسور روم کندانسور مقدار اهم سنسور بررسی شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

کد خطا F2 – مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد – خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 – اشکال این خطا مربوط است به سنسور لوله رفت کمپرسور – خرابی سنسور لوله رفت مقدار اهم سنسور لوله رفت کمپرسور بررسی شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 – ایراد این خطا از یونیت داخلی می باشد – و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا P0 – برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا P1 – ایراد این ارور از ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم دستگاه می باشد – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا P2 – مشکل این ارور از محافظ دمای کمپرسور می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا P4 – اشکال این خطا مربوط می شد به راه اندازی کمپرسور ابنورتر – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 


  • ۳
کد خطا کولر گازی ال جی اینورتر

کد خطا یا ارور کولرگازی ال جی اینورتر به همراه کد های چشمک زن کندانسور

 

سرویس کولرگازی ال جی اینورتر

  در این آموزش قصد داریم کد خطا و ارور  های کولر گازی ال جی اینورتر را به شما آموزش دهیم . امیدواریم بتوانیم راهنمایی کوچکی به شما عزیزان کرده باشیم.

توجه داشته باشید که حتما برای تعمیر و یا رفع هرکدام از ارورها با تعمیرگاه مجاز کولرگازی تماس بگیرید.

Error code = C4 or CH4
Flashing Light = 4
Fault = Heat sink temperature sensor open or closed circuit.
Display = Indoor Outdoor.
Indoor Operation = ON

Error code = C5 or CH5
Flashing Light = 5
Fault = Communication between indoor and outdoor units.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = OFF

Error code = C6 or CH6
Flashing Light = 6
Fault = Excessive current at inverter DC power circuit.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = SHUTDOWN

Error code = C7 or CH7
Flashing Light = Excessive compressor current
Fault = 7
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = SHUTDOWN

Error code = C8 or CH8
Flashing Light = 8
Fault = Indoor fan not rotating.
Display = Indoor
Indoor Operation = OFF

Error code = C9 or CH9
Flashing Light = 9
Fault = Outdoor fan not rotating.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = OFF

Error code = CA
Flashing Light = 10
Fault = 1. Discharge temp more than130 °C 2. Faulty discharge thermistor
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = ON

Error code = CC
Flashing Light = 2+1
Fault = EEPROM error
Display = Outdoor
Indoor Operation = ON

Error code = CD
Flashing Light = 3+1
Fault = Inverter module error
Display = Outdoor
Indoor Operation = ON

Error code = Po
Flashing Light =
Fault = System in Power Mode – not a fault
Display = Indoor
Indoor Operation =

Error code = Lo
Flashing Light =
Fault = System in test mode – not a fault
Display = Indoor
Indoor Operation =

LG Air Conditioning Universal & Multi Split Fault Codes Sheet

Error Code = 01
Contents = Air sensor (open/short)
Case Of Error = Open / Short circuit
Indoor Status = Off

Error Code = 02
Contents = Inlet pipe sensor
Case Of Error = Open / Short circuit
Indoor Status = Off

Error Code = 03
Contents = Communication(Indoor Wired R/Control)
Case Of Error = Communication Poorly
Indoor Status = Off

Error Code = 04
Contents = Drain pump / Float switch
Case Of Error = Float switch Open circuit (High level water alarm)
Indoor Status = Off

Error Code = 05
Contents = Communication(Indoor Outdoor)
Case Of Error = Communication Poorly
Indoor Status = Off

Error Code = 06
Contents = Outlet pipe sensor
Case Of Error = Open / Short circuit
Indoor Status = Off

Error Code = 07
Contents = Different operation mode
Case Of Error = Indoor units set in different operation modes
Indoor Status = Off

Error Code = HL
Contents = High Limit (Float Switch)
Case Of Error = Same as code 04, Float switch Open circuit
Indoor Status = Off

Error Code = CL
Contents = Child Lock Function selected
Case Of Error = Not an error, press Timer & Min buttons simultaneously for 3 seconds to toggle On/Off
Indoor Status = On

Error Code = 21
Contents = IPM Fault (Compressor Over current)
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = 1 time
(Green)
Case Of Error = Compressor malfunction, IPM Fault
Outdoor Status = Off

Error Code = 22
Contents = CT 2 (Max. Current)
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = ۲ times
(Green)
Case Of Error = Current is 14A
Outdoor Status = Off

Error Code = 23
Contents = DC Link Low Volt.
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = ۳ times
(Green)
Case Of Error = DC Link volt. Is 140V
Outdoor Status = Off

Error Code = 24
Contents = Low / High Pressure
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = 4 times
(Green)
Case Of Error = Low / High press switch OPEN
Outdoor Status = Off

Error Code = 25
Contents = AC Low / AC High Volts.
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Abnormal AC volt. Input.
Outdoor Status = Off

Error Code = 26
Contents = DC Compressor Position
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = 6 times
(Green)
Case Of Error =
Outdoor Status = Off

Error Code = 27
Contents = PSC Fault (Reactor)
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = 7 times
(Green)
Case Of Error =
Outdoor Status = Off

Error Code = 28
Contents = DC Link High Volts
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = 8 times
(Green)
Case Of Error = Off
Outdoor Status = Off

Error Code = 32
Contents = Discharge Pipe Temp. High (INV)
LED01G = ۳ times
(Red)
LED02G = ۲ times
(Green)
Case Of Error = Off
Outdoor Status = Off

Error Code = 33
Contents = Discharge Pipe Temp. High (Cons.)
LED01G = ۳ times
(Red)
LED02G = ۳ times
(Green)
Case Of Error = Off
Outdoor Status = Off

Error Code = 40
Contents = CT Circuit
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G =
(Green)
Case Of Error = CT Circuit malfunction
Outdoor Status = Off

Error Code = 41
Contents = D-Pipe sensor INV. (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 1 time
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit.
Outdoor Status = Off

Error Code = 44
Contents = Air sensor (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 4 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit.
Outdoor Status = Off

Error Code = 45
Contents = Cond. Pipe Sensor (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit.
Outdoor Status = Off

Error Code = 46
Contents = Suction Pipe Sensor (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 6 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit
Outdoor Status = Off

Error Code = 47
Contents = D-pipe Sensor Cons. (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 7 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit
Outdoor Status = Off

Error Code = 48
Contents = D-Pipe & Air Sensor (Open)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 8 times
(Green)
Case Of Error = Dual Sensor unplugged
Outdoor Status = Off

Error Code = 51
Contents = Over Capacity
LED01G = 5 times
(Red)
LED02G = 1 times
(Green)
Case Of Error = Over Load Combination
Outdoor Status = Off

Error Code = 52
Contents = Communication Error (Main micom Sub micom)
LED01G = 5 times
(Red)
LED02G = ۲ times
(Green)
Case Of Error = Poor/Loss of Communication
Outdoor Status = 0ff

Error Code = 53
Contents = Communication Error (Indoor Outdoor)
LED01G = 5 times
(Red)
LED02G = ۳ times
(Green)
Case Of Error = Poor/Loss of Communication
Outdoor Status = Off

Error Code = 54
Contents = Outdoor 3-Phase Power Supply Reverse Phase / Missing Phase
LED01G = 5 times
(Red)
LED02G = 4 times
(Green)
Case Of Error = Incorrect Wiring
Outdoor Status = Off

Error Code = 60
Contents = EEPROM Check Sum
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G =
(Green)
Case Of Error = Check Sum Mis-Match
Outdoor Status = Off

Error Code = 61
Contents = Cond. Pipe Sensor Temp. High
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 1 time
(Green)
Case Of Error = Cond. Temp. High
Outdoor Status = Off

Error Code = 62
Contents = Heat Sink Sensor Temp. High
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = ۲ times
(Green)
Case Of Error = Heat Sink Temp. High
Outdoor Status = Off

Error Code = 63
Contents = Cond. Pipe Sensor Temp. Low
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = ۲ times
(Green)
Case Of Error = Cond. Temp. Low
Outdoor Status = Off

Error Code = 65
Contents = Heat Sink Sensor (Open/Short)
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit
Outdoor Status = Off

Error Code = 67
Contents = Outdoor BLDC Fan Loc
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 7 times
(Green)
Case Of Error = Fan Motor/Circuit Problem
Outdoor Status = Off

Error Code = 105
Contents = Comms. Error (Main board Fan board)
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Poor/Loss of Communication
Outdoor Status = Off

 

  • ۰

  • ۰
درباره ی فیلتر درایر مطالبی بدانیم

درباره ی فیلتر درایر مطالبی بدانیم

 

از آنجا که ممکن است گاز پس از عبور از کندانسور جرم های آن را حمل کند یا گاز دارای رطوبت باشد،لازمست قبل از سرما سازی کاملا” پاک و خشک شود .

به همین منظور پس از کندانسور از فیلتر(درایر) عبور میکند درایر دارای دو لوله ارتباطی است که یکی از لوله ها سطح مقطع بزرگتری دارد و در واقع محل اتصال آن به خروجی کندانسور است . در این ورودی درایر شبکه های توری بسیار ریز به منظور سلب جرم و یا جداره های فرسوده شده لوله های کندانسور است.لوله دوم درایر سطح مقطع بسیار کمتری دارد تا بدینوسیله گاز پس از درایر تحت فشار بسیار زیاد قرار گیرد.

درون درایر را از موادی بنام سیلیکات یا سیلیکاژل پر می کنند . این مواد خاصیت رطوبت زدایی داشته و گاز پس از عبور رطوبت خود را تماما” به این مواد میدهد وخشک می شود بمرور بر اثر کار کرد زیاد رنگ قهوه ای بسیار روشن این مواد به تیرگی می نهد و این تغییر حالت در واقع بیانگر پایان توانایی این مواد جهت رطوبت زدایی است از اینرو پیشنهاد می شود به هنگام تعویض کمپرسور یا شارژ گاز مجدد یخچال درایر را نیز تعویض نمایید تا سرما سازی کیفیت مطلوب را داشته باشد.