کد خطا یا ارور کولرگازی ال جی اینورتر به همراه کد های چشمک زن کندانسور

  • ۳
کد خطا کولر گازی ال جی اینورتر

کد خطا یا ارور کولرگازی ال جی اینورتر به همراه کد های چشمک زن کندانسور

 

سرویس کولرگازی ال جی اینورتر

  در این آموزش قصد داریم کد خطا و ارور  های کولر گازی ال جی اینورتر را به شما آموزش دهیم . امیدواریم بتوانیم راهنمایی کوچکی به شما عزیزان کرده باشیم.

توجه داشته باشید که حتما برای تعمیر و یا رفع هرکدام از ارورها با تعمیرگاه مجاز کولرگازی تماس بگیرید.

Error code = C4 or CH4
Flashing Light = 4
Fault = Heat sink temperature sensor open or closed circuit.
Display = Indoor Outdoor.
Indoor Operation = ON

Error code = C5 or CH5
Flashing Light = 5
Fault = Communication between indoor and outdoor units.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = OFF

Error code = C6 or CH6
Flashing Light = 6
Fault = Excessive current at inverter DC power circuit.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = SHUTDOWN

Error code = C7 or CH7
Flashing Light = Excessive compressor current
Fault = 7
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = SHUTDOWN

Error code = C8 or CH8
Flashing Light = 8
Fault = Indoor fan not rotating.
Display = Indoor
Indoor Operation = OFF

Error code = C9 or CH9
Flashing Light = 9
Fault = Outdoor fan not rotating.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = OFF

Error code = CA
Flashing Light = 10
Fault = 1. Discharge temp more than130 °C 2. Faulty discharge thermistor
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = ON

Error code = CC
Flashing Light = 2+1
Fault = EEPROM error
Display = Outdoor
Indoor Operation = ON

Error code = CD
Flashing Light = 3+1
Fault = Inverter module error
Display = Outdoor
Indoor Operation = ON

Error code = Po
Flashing Light =
Fault = System in Power Mode – not a fault
Display = Indoor
Indoor Operation =

Error code = Lo
Flashing Light =
Fault = System in test mode – not a fault
Display = Indoor
Indoor Operation =

LG Air Conditioning Universal & Multi Split Fault Codes Sheet

Error Code = 01
Contents = Air sensor (open/short)
Case Of Error = Open / Short circuit
Indoor Status = Off

Error Code = 02
Contents = Inlet pipe sensor
Case Of Error = Open / Short circuit
Indoor Status = Off

Error Code = 03
Contents = Communication(Indoor Wired R/Control)
Case Of Error = Communication Poorly
Indoor Status = Off

Error Code = 04
Contents = Drain pump / Float switch
Case Of Error = Float switch Open circuit (High level water alarm)
Indoor Status = Off

Error Code = 05
Contents = Communication(Indoor Outdoor)
Case Of Error = Communication Poorly
Indoor Status = Off

Error Code = 06
Contents = Outlet pipe sensor
Case Of Error = Open / Short circuit
Indoor Status = Off

Error Code = 07
Contents = Different operation mode
Case Of Error = Indoor units set in different operation modes
Indoor Status = Off

Error Code = HL
Contents = High Limit (Float Switch)
Case Of Error = Same as code 04, Float switch Open circuit
Indoor Status = Off

Error Code = CL
Contents = Child Lock Function selected
Case Of Error = Not an error, press Timer & Min buttons simultaneously for 3 seconds to toggle On/Off
Indoor Status = On

Error Code = 21
Contents = IPM Fault (Compressor Over current)
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = 1 time
(Green)
Case Of Error = Compressor malfunction, IPM Fault
Outdoor Status = Off

Error Code = 22
Contents = CT 2 (Max. Current)
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = ۲ times
(Green)
Case Of Error = Current is 14A
Outdoor Status = Off

Error Code = 23
Contents = DC Link Low Volt.
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = ۳ times
(Green)
Case Of Error = DC Link volt. Is 140V
Outdoor Status = Off

Error Code = 24
Contents = Low / High Pressure
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = 4 times
(Green)
Case Of Error = Low / High press switch OPEN
Outdoor Status = Off

Error Code = 25
Contents = AC Low / AC High Volts.
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Abnormal AC volt. Input.
Outdoor Status = Off

Error Code = 26
Contents = DC Compressor Position
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = 6 times
(Green)
Case Of Error =
Outdoor Status = Off

Error Code = 27
Contents = PSC Fault (Reactor)
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = 7 times
(Green)
Case Of Error =
Outdoor Status = Off

Error Code = 28
Contents = DC Link High Volts
LED01G = ۲ times
(Red)
LED02G = 8 times
(Green)
Case Of Error = Off
Outdoor Status = Off

Error Code = 32
Contents = Discharge Pipe Temp. High (INV)
LED01G = ۳ times
(Red)
LED02G = ۲ times
(Green)
Case Of Error = Off
Outdoor Status = Off

Error Code = 33
Contents = Discharge Pipe Temp. High (Cons.)
LED01G = ۳ times
(Red)
LED02G = ۳ times
(Green)
Case Of Error = Off
Outdoor Status = Off

Error Code = 40
Contents = CT Circuit
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G =
(Green)
Case Of Error = CT Circuit malfunction
Outdoor Status = Off

Error Code = 41
Contents = D-Pipe sensor INV. (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 1 time
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit.
Outdoor Status = Off

Error Code = 44
Contents = Air sensor (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 4 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit.
Outdoor Status = Off

Error Code = 45
Contents = Cond. Pipe Sensor (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit.
Outdoor Status = Off

Error Code = 46
Contents = Suction Pipe Sensor (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 6 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit
Outdoor Status = Off

Error Code = 47
Contents = D-pipe Sensor Cons. (Open/Short)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 7 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit
Outdoor Status = Off

Error Code = 48
Contents = D-Pipe & Air Sensor (Open)
LED01G = 4 times
(Red)
LED02G = 8 times
(Green)
Case Of Error = Dual Sensor unplugged
Outdoor Status = Off

Error Code = 51
Contents = Over Capacity
LED01G = 5 times
(Red)
LED02G = 1 times
(Green)
Case Of Error = Over Load Combination
Outdoor Status = Off

Error Code = 52
Contents = Communication Error (Main micom Sub micom)
LED01G = 5 times
(Red)
LED02G = ۲ times
(Green)
Case Of Error = Poor/Loss of Communication
Outdoor Status = 0ff

Error Code = 53
Contents = Communication Error (Indoor Outdoor)
LED01G = 5 times
(Red)
LED02G = ۳ times
(Green)
Case Of Error = Poor/Loss of Communication
Outdoor Status = Off

Error Code = 54
Contents = Outdoor 3-Phase Power Supply Reverse Phase / Missing Phase
LED01G = 5 times
(Red)
LED02G = 4 times
(Green)
Case Of Error = Incorrect Wiring
Outdoor Status = Off

Error Code = 60
Contents = EEPROM Check Sum
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G =
(Green)
Case Of Error = Check Sum Mis-Match
Outdoor Status = Off

Error Code = 61
Contents = Cond. Pipe Sensor Temp. High
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 1 time
(Green)
Case Of Error = Cond. Temp. High
Outdoor Status = Off

Error Code = 62
Contents = Heat Sink Sensor Temp. High
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = ۲ times
(Green)
Case Of Error = Heat Sink Temp. High
Outdoor Status = Off

Error Code = 63
Contents = Cond. Pipe Sensor Temp. Low
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = ۲ times
(Green)
Case Of Error = Cond. Temp. Low
Outdoor Status = Off

Error Code = 65
Contents = Heat Sink Sensor (Open/Short)
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Open / Short circuit
Outdoor Status = Off

Error Code = 67
Contents = Outdoor BLDC Fan Loc
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 7 times
(Green)
Case Of Error = Fan Motor/Circuit Problem
Outdoor Status = Off

Error Code = 105
Contents = Comms. Error (Main board Fan board)
LED01G = 6 times
(Red)
LED02G = 5 times
(Green)
Case Of Error = Poor/Loss of Communication
Outdoor Status = Off